child returning into Kobane. 3.4.2015, Kobane, Syria